Bachata Lounge & Restaurant

Inspired by the most romantic and sexy rhythm in the world – the bachata dance, we aim to promote a lively and cheesy ambience at the Bachata restaurant. Chilled in the live music and lovely dance, Bachata is where all the love begins.

Bachata Lounge & Restaurant 1 Quảng Bá, Tây Hồ, Hà Nội
Hình ảnh nhà hàng được thực hiện bởi Can Đăng Studio
Photographer: Can Đăng
Phone: 090 432 9595 – 0912 868288

Tin Liên Quan